Actievoorwaarden Venz Gouden Dukaat Actie

Deze actievoorwaarden (hierna te noemen: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op deelname aan de actie “Venz Gouden Dukaat Actie” (hierna te noemen: “Actie”), die wordt aangeboden door Venz, onderdeel van H.J. Heinz B.V., gevestigd te Zeist aan de Arnhemse Bovenweg 160-178 en/of één of meer van de aan haar gelieerde vennootschappen (hierna gezamenlijk te noemen: “HJ Heinz”). Door deelname aan de Actie ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.

Artikel 1: Algemeen

 1. Iedereen in Nederland is gerechtigd aan de Actie deel nemen.
 2. Indien je jonger bent dan 18 jaar, dien je toestemming te hebben van je wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan de Actie.
 3. Medewerkers van HJ Heinz die betrokken zijn bij de Actie en door HJ Heinz ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.
 4. Er zijn geen deelnamekosten aan de Actie verbonden.
 5. Door het opsturen van een Gouden Dukaat ga je akkoord met de Actievoorwaarden, zonder enige beperking en/of uitsluiting. Indien je deze Actievoorwaarden niet in acht wenst te nemen, verzoekt HJ Heinz je af te zien van het opsturen van de Gouden Dukaat.
 6. HJ Heinz is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de Actie te staken, te wijzigen of aan te passen, zonder dat HJ Heinz daardoor tot vergoeding van eventueel door jou geleden schade is gehouden.
 7. Wijzigingen of aanpassingen met betrekking tot de Actie zullen door HJ Heinz via haar website bekend worden gemaakt. Door deel te blijven nemen aan de Actie nadat dergelijke wijzigingen of aanpassingen hebben plaatsgevonden, accepteer je de gewijzigde Actievoorwaarden

Artikel 2: Gegevens

 1. Om deel te kunnen nemen aan de Actie en hierover met je te kunnen communiceren, kun je gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld je naam, e-mailadres, mobiele telefoonnummer en/of NAW-gegevens) aan HJ Heinz te verstrekken.
 2. Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 3. De door jou verstrekte persoonsgegevens kunnen alleen voor de in deze Actievoorwaarden opgenomen doelen worden gebruikt en/of verwerkt en worden te allen tijde vertrouwelijk en met zorgvuldigheid behandeld. HJ Heinz zal geen persoonsgegevens verkopen, doorgeven en/of ter beschikking stellen aan derden die geen onderdeel zijn van de HJ Heinz groep.
 4. De doelen waarvoor de persoonsgegevens kunnen worden gebruikt door HJ Heinz zijn de volgende:
  • het nakomen van een overeenkomst die is gesloten met de deelnemer aan de Actie;
  • het vervullen van enige andere (wettelijke) verplichting;
  • het (gevraagd) opsturen van informatie en/of materialen, onder andere met betrekking tot de Actie of andere promotionele acties of speciale aanbiedingen; of het uitreiken van eventueel ter beschikking gestelde prijzen.
 5. Alleen indien je daarvoor expliciete toestemming geeft, kan HJ Heinz jouw persoonsgegevens gebruiken om je op de hoogte te houden van promotionele acties of speciale aanbiedingen per e-mail of anderszins.
 6. HJ Heinz beschermt de door jou opgegeven of de door HJ Heinz verzamelde persoonsgegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking door hoogstaande technische maatregelen.
 7. Je hebt het recht jouw persoonsgegevens die geregistreerd zijn op te vragen bij HJ Heinz. Voorts heb je het recht deze gegevens aan te passen of eventueel te (laten) verwijderen. Deze rechten kun je uitoefenen door een verzoek te doen aan de HJ Heinz klantenservice (zie voor de contactgegevens artikel 8).
 8. Indien de wettelijke vertegenwoordiger toelaat dat hun kind zich inschrijft voor of deelneemt aan de Actie, gebruiken wij de persoonsgegevens enkel voor de uitvoering of deelname aan de Actie.

Artikel 3: Actie uitleg: wat, hoe en wanneer?

 1. De Actie loopt van 20 oktober 2014 tot en met 30 september 2015. De Venz Actieverpakkingen (hierna: “de Actieverpakking(en)) zullen vanaf circa 20 oktober 2014 verkrijgbaar zijn bij Albert Heijn, Jumbo, C1000, Boni, Coop, Deen, Hoogvliet, Jan Linders, Nettorama, Poiesz, Spar, Nettorama. De daadwerkelijke verkrijgbaarheid kan per winkel verschillen. De Actieverpakkingen zullen tot en met 31 december 2014 verkrijgbaar zijn, maar ook dit kan per winkel verschillen. Wanneer een verpakking niet meer verkrijgbaar is bij een bepaalde winkelketen, winkel of winkelfiliaal, dan is HJ Heinz daar niet verantwoordelijk voor. Het opsturen van een gevonden Gouden Dukaat kan tot en met 1 oktober 2015.
 2. De Actieverpakking is te herkennen aan de gouden bovenkant met de tekst ‘Vind de Gouden Dukaat & Win!’.
 3. Deelname aan de Actie kan alleen per post geschieden. Voor elke deelname geldt dat alleen inzendingen met een juist en geldig adres meedingen.
 4. Verdeeld over de actieverpakkingen van Venz zijn in totaal 15 Gouden Dukaten verstopt. Wanneer je één van deze Gouden Dukaten vindt, stuur je deze Gouden Dukaat in een voldoende gefrankeerde envelop samen met de lege Actieverpakking en onder vermelding van je naam en adres op naar:
  Venz Consumentenservice
  Postbus 217
  3700 AE Zeist
 5. Op de lege verpakking moet de T.H.T. code (Ten Minste Houdbaar Tot) en de productie code (direct onder de T.H.T. code) goed leesbaar zijn. Deze zijn te vinden op de onderkant van de verpakking.
 6. Gedurende de actieperiode zullen de prijzen worden uitgereikt, zodra HJ Heinz de inzending als bedoeld in de voorgaande artikelen heeft ontvangen van de deelnemer. Er zijn dus geen vaste data waarop de prijzen worden uitgekeerd.
 7. Aan de Actie kan meerdere keren worden deelgenomen.
 8. Prijswinnaars ontvangen automatisch bericht per post.

Artikel 4: Aanwijzing van de winnaars

 1. Met de prijswinnaars wordt zo spoedig mogelijk na ontvangst van de inzending door HJ Heinz contact opgenomen per post of telefoon voor de uitreiking van de prijs.
 2. Indien de prijswinnaar niet binnen 30 dagen reageert op het bericht over de gewonnen prijs dan komt het recht op de prijs automatisch te vervallen.
 3. Indien een prijs buiten de schuld van HJ Heinz niet binnen 3 maanden na het einde van de Actie is ontvangen door of overhandigd aan een prijswinnaar, verliest deze prijswinnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van HJ Heinz.
 4. Over de uitslag kan niet met HJ Heinz worden gecorrespondeerd.

Artikel 5: Prijzen

 1. De prijzen voor de Actie ‘Venz Gouden Dukaat’ zijn:
  1. Een houten schatkist
  2. De volgende gezelschapsspellen:
   1. Kolonisten van Catan
   2. Ravensburger Jake & The Neverland Pirates – Op Jacht
   3. Weerwolven van Wakkerdam
   4. Cluedo
   5. Halli Galli
   6. Carcassonne
   7. Mens Erger Je Niet
   8. Rolit Junior
   9. Regenwormen (dobbelspel)
   10. Ravensburger Doolhof
   11. Rara wat ben ik? (reiseditie)
   12. Pictionary Family Nederlands
   13. Mikado
   14. Jenga Classic
 2. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld. Bij weigering of andere reden van niet uitkering vervalt de prijs aan HJ Heinz.

Artikel 6: Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Je erkent dat deelname aan de Actie geheel voor eigen risico is.
 2. HJ Heinz is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met de Actie, waaronder mede begrepen- doch niet beperkt tot:
  • schade veroorzaakt door of in verband met de door HJ Heinz uitgekeerde prijzen;
  • schade veroorzaakt door het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen van de prijzen;
  • schade veroorzaakt door het onrechtmatig gebruik van de gebruikte systemen door een derde.
 3. HJ Heinz is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor Inzendingen van (andere) deelnemers aan de Actie.

Artikel 7: Auteursrechten, gebruik en medewerking

 1. Indien je winnaar van een prijs wordt, geef je HJ Heinz hierbij op voorhand toestemming om jouw naam en/of beeldmateriaal, waarop je bent afgebeeld (in het kader van de Actie bijvoorbeeld de prijsuitreiking) te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met de Actie.
 2. Je verleent hierbij aan HJ Heinz het eeuwigdurende, onherroepelijke en exclusieve recht om jouw Inzendingen, al dan niet in gewijzigde vorm en om niet, te gebruiken, te verveelvoudigen en/of openbaar te maken. HJ Heinz is hierbij niet verplicht om jouw naam te vermelden en kan dit gebruiksrecht vrijelijk overdragen.
 3. HJ Heinz behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht Inzendingen in te korten, te wijzigen of te verwijderen, zonder dit (vooraf) aan je te melden en zonder jouw toestemming.
 4. Indien je een Gouden Dukaat op stuur naar Venz Consumentenservice, dan geef je HJ Heinz hierbij toestemming om jouw naam en/of Inzendingen te vermelden op onder andere, maar niet beperkt tot:
  • prijzen; en/of
  • eigen websites (bijv. www.venz.nl); en/of
  • sociale netwerken van HJ Heinz zoals maar niet beperkt tot Facebook, Twitter, Pinterest of Instagram.
 5. HJ Heinz beschermt de door jou opgegeven of de door HJ Heinz verzamelde gegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking. 

 6. Je hebt het recht om je gegevens die geregistreerd zijn op te vragen bij HJ Heinz. Voorts heb je het recht deze gegevens aan te passen of eventueel te (laten) verwijderen. Deze rechten kun je uitoefenen door een verzoek te doen aan de Venz Consumentenservice (zie voor de adresgegevens artikel 9).
 7. Op eerste verzoek van HJ Heinz om de intellectuele eigendomsrechten op de Inzendingen om niet aan HJ Heinz over te dragen, zal je steeds meewerken aan een nadere effectuering van de bedoelde overdracht. Overdracht van intellectuele eigendomsrechten omvat mede overdracht van persoonlijkheidsrechten voor zover wettelijk toegestaan.
 8. Je erkent dat door de in het vorige lid bedoelde overdracht, HJ Heinz uitsluitend en volledig rechthebbende is geworden en dat je geen aanspraken uit hoofde van deze intellectuele eigendomsrechten jegens HJ Heinz kan doen gelden.

Artikel 8: Rechten HJ Heinz

 1. HJ Heinz behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de Actie te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden of enige wettelijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat HJ Heinz hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
 2. HJ Heinz behoudt zich het recht voor om de Actie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de producten met betrekking tot de Actie te wijzigen indien de omstandigheden dit volgens HJ Heinz vereisen.
 3. Het is niet mogelijk voor HJ Heinz vooraf alle bestellingen te screenen. Indien een derde zich beroept op de onrechtmatigheid van jouw bestellingen, behoudt HJ Heinz zich het recht voor om (indien beschikbaar) jouw naam en adres aan deze derde door te geven.
 4. Het materiaal en/of de informatie met betrekking tot de Actie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HJ Heinz uitsluitend voor thuisgebruik of privégebruik worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd en/of bewerkt.
 5. Het aanbrengen van wijzigingen op beschikbare software applicaties met betrekking tot de Actie, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van HJ Heinz, (oftewel 'hacken') is uitdrukkelijk verboden. Voor eventuele schade als gevolg hiervan zul je door HJ Heinz aansprakelijk worden gesteld.
 6. De Actie mag niet worden gebruikt om:
  • politieke, religieuze, gewelddadige, seksuele of racistische ideeën of ideeën in strijd met de goede zeden of regelgeving te uiten;
  • te kwetsen, treiteren, schelden, discrimineren of seksuele toespelingen te maken;
  • wormen, virussen of andere schadelijk software op de software van HJ Heinz te plaatsen;
  • de reputatie van HJ Heinz op enkele wijze te schaden; en/of
  • inbreuk te maken op de (intellectuele eigendoms-) rechten van derden.
 7. HJ Heinz behoudt zich het recht voor te allen tijde de in haar ogen ongeldige Inzendingen te weigeren. Daarbij krijgt de deelnemer wel het recht nieuwe Inzendingen in te sturen. Er wordt dan geen geld geretourneerd. Daarbij kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht.

Artikel 9: Contact

 1. Als je vragen of opmerkingen hebt in verband met de Actie en/of Actievoorwaarden, neem dan contact met ons op:
  H.J. Heinz B.V.
  t.a.v. Venz Consumentenservice,
  Postbus 505, 3700 AM Zeist
  Telefoonnummer: 0800 - 0223366

Artikel 10: Diversen

 1. Eventuele nietigheid van één of meerdere bepalingen in deze Actievoorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
 2. Op deze Actievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Alle eventuele geschillen die hieruit of uit de Actie voortvloeien of anderszins verband houden met de Acties of de Website zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.